OPEN ACCESS pISSN 2234-3806
eISSN 2234-3814

Cited by CrossRef (2)

  1. Chunyan Liu, Zhaohui Deng, Wenli Wu, Yan Li, Fang Yang, Ruoqing Ge, Min Ge, Shumin Niu, Huimin Liu, Linlin Ji, Xin Li, Xibei Huang, Dilibaier Yusufu, Xin Zhang. Ethnicity and sex-specific 99th percentile upper reference limits of high-sensitivity cardiac troponin I among adults in Xinjiang, China. Clinical Biochemistry 2023;116:94
    https://doi.org/10.1016/j.clinbiochem.2023.04.004
  2. Dipti Tiwari, Tar Choon Aw. Optimizing the Clinical Use of High-Sensitivity Troponin Assays: A Review. Diagnostics 2023;14:87
    https://doi.org/10.3390/diagnostics14010087