OPEN ACCESS pISSN 2234-3806
eISSN 2234-3814

Cited by CrossRef (4)

 1. Gun-Hyuk Lee, Sumi Yoon, Minjeong Nam, Hanah Kim, Mina Hur. Performance of digital morphology analyzer CellaVision DC-1. 2023;61:133
  https://doi.org/10.1515/cclm-2022-0829
 2. Duan Chen, Ning Li, Shaoqun Zeng, Xiaohua Lv, Li Chen, Xiuli Liu, Qinglei Hu. Multiparameter mobile blood analysis for complete blood count using contrast-enhanced defocusing imaging and machine vision. Analyst 2023;148:2021
  https://doi.org/10.1039/D3AN00070B
 3. Juan Jiao, Xin Yin, Jiali Ma, Yinglong Xia, Jianxia Xu, Shaozhe Zhao, Jie Liu. Comparison of an automated digital cell morphology analysis system with manual counting. iLABMED 2023;1:22
  https://doi.org/10.1002/ila2.10
 4. Hanah Kim, Gun-Hyuk Lee, Sumi Yoon, Mina Hur, Hyeong Nyeon Kim, Mikyoung Park, Seung Wan Kim. Performance of digital morphology analyzer Medica EasyCell assistant. 2023;61:1858
  https://doi.org/10.1515/cclm-2023-0100