OPEN ACCESS pISSN 2234-3806
eISSN 2234-3814

Cited by CrossRef (1)

  1. Tao Wang, Sha Liu, Zixuan Zhou, Weiya Wang, Shuyue Ren, Baolin Liu, Zhixian Gao. Dual-responsive amplification strategy for ultrasensitive detection of norovirus in food samples: Combining magnetic relaxation switching and fluorescence assay. Sensors and Actuators B: Chemical 2023;396:134573
    https://doi.org/10.1016/j.snb.2023.134573