OPEN ACCESS pISSN 2234-3806
eISSN 2234-3814

Cited by CrossRef (1)

  1. Yuhang Deng, Chao Zhang, Bingqiong Li, Jing Wang, Jie Zeng, Jiangtao Zhang, Tianjiao Zhang, Haijian Zhao, Weiyan Zhou, Chuanbao Zhang. Exploration of suitable external quality assessment materials for serum C-peptide measurement. 2023;61:1597
    https://doi.org/10.1515/cclm-2023-0215